Favoryta.com wykorzystuje pliki Cookie, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z zasobów naszego serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookie. Pliki Cookie można wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o plikach Cookie znajdują się w Klauzuli prywatności.
Zaakceptuj, aby więcej nie dostawać tej wiadomości.
Favoryta.com

Niniejsza umowa (Umowa) zawiera pełne warunki, które mają zastosowanie przy korzystaniu z usług firmy Favoryta (Usługi), opisanych na stronie internetowej www.favoryta.com (Strona) w części ‘Publikuję'. Dla celów niniejszej Umowy 'Favoryta' (my) oznacza firmę, 'Autor' oznacza osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy akceptujący warunki Umowy, a 'Książka' oznacza projekt wydawniczy realizowany przez Autora w rezultacie wykonania przez nas Usługi.

W celu skorzystania z niniejszej Umowy należy: zarejestrować się na stronie internetowej www.favoryta.com podając swoje prawdziwe imię i nazwisko, poprawny adres e-mail, i kraj zamieszkania, oraz mieć zdolność zawarcia Umowy zgodnie z prawem.


Autor musi mieć ukończone 18 lat.


Favoryta zastrzega sobie prawo do zmiany zawartych w niniejszej Umowie zasad i warunków, warunków technicznych związanych z Usługami, oraz zasad i wytycznych dotyczących Usług, a w tym wszelkich informacji o Usługach “Pakiety wydawnicze”, wytycznych dotyczących treści, przekazywaniu materiałów, informacji o cenach Usług, Regulaminu, i Klauzuli prywatności, w każdej chwili i według własnego uznania. Wszelkie zmiany na Stronie i w jej treści, włączając warunki techniczne Usług, zasady i wytyczne o których jest mowa w Umowie, będą obowiązywały z chwilą umieszczenia takich zmian na naszej Stronie, bez konieczności powiadomienia Autora. Favoryta będzie zamieszczać na na swojej Stronie w części Start/ Nowości, ogłoszenia o wszelkich zmianach do niniejszej Umowy w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu wprowadzenia tych zmian. Autor jest zobowiązany do regularnego przeglądania Strony oraz powiadomień o zmianach. Zmiany w zasadach i wytycznych lub w jakichkolwiek informacjach o odnośnych Usługach mogą być zamieszczane bez jakiegokolwiek powiadomienia Autora. 

Kontynuowanie korzystania z naszych Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Umowy, w Stronie lub treści Strony, będzie stanowiło akceptację przez Autora tych zmian. Jeżeli Autor nie akceptuje zmian do niniejszej Umowy, Strony, lub treści Strony, Autor nie może kontynuować korzystania z naszych Usług.


Konto Autora można otworzyć w celu realizacji samopublikacji lub/ i sprzedaży Książek przez Księgarnię Favoryta. Konto Autora jest przyznawane bezpłatnie i bezterminowo. Warunkiem otworzenia Konta Autora jest skorzystanie z Kreatora darmowego E-booka lub rozpoczęcie procesu publikacji (wykupienie Pakietu wydawniczego w Publikuj). Korzystanie z Konta Autora w celach niezgodnych z niniejszą Umową spowoduje zamknięcie Konta i może prowadzić do konsekwencji prawnych. 
Autor jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy haseł dostępu do Konta Autora i zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach Konta Autora. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, usunięcia lub zablokowania Konta Autora, usunięcia lub edycji jego zawartości lub anulowania zamówienia, a w konsekwencji całego projektu wydawniczego według naszego uznania. 
Ceny Usług są wyrażone w Złotówkach PLN z podaniem równowartości w Dolarach Australijskich AUD (ceny zawierają już właściwy Podatek od Towarów i Usług / GST). 4a. Otwarcie projektu wydawniczego

Po zarejestrowaniu na Stronie, oraz po wykupieniu jednego z naszych 'Pakietów wydawniczych', Autor uzyskuje dostęp do Konta Autora i rozpoczyna realizowanie projektu wydawniczego. Autor musi wypełnić formularze: 'Dane o Książce' i 'Założenia projektu graficznego' zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. W formularzach tych znajdują się odpowiednio ładowarki plików Manuskrypt, oraz Materiały Źródłowe, gdzie Autor, na zasadach opisanych niniejszą Umową, powinien wgrać do systemu Favoryta materiały związane z treścią Książki i publikacją. 'Treść Książki' oznacza wszelkie materiały jakie Autor dostarczy nam w związku ze swoją Książką, właczając manuskrypt, zdjęcia, ilustracje i dane tekstowe, a 'Materiały Źródłowe' oznaczają przekazane nam w postaci szkiców lub makiet pomysły Autora związane z treścią Książki i inne materiały takie jak: kody kreskowe ISBN, loga, znaki towarowe i symbole handlowe.

4b. Dostarczenie treści Książki

Autor zobowiązany jest dla każdego tytułu, który zamierza wydać, do przekazania Favorycie drogą internetową odpowiednich materiałów przygotowanych zgodnie z naszymi wymaganiami. Autor zachowuje tytuł prawny do oryginału. Nadesłane materiały nie będą bezpłatnie zwracane Autorowi.

4c. Przygotowanie materiałów

Autor zgadza się zgodnie z niniejszą Umową przestrzegać procedur systemowych oraz wskazówek i zasad przygotowania materiałów. I tak, umieszczenie przez Autora w naszym systemie manuskryptu oraz innych materiałów źródłowych musi odbyć się drogą wgrania elektronicznych plików do naszego systemu, a same materiały muszą być przygotowane ściśle wg określonych wskazówek i zasad opisanych w części Pomoc / Warunki dostarczania materiałów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian tych zasad (bez konieczności informowania Autora osobnym pismem) i prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami o zmianach, które publikujemy w Nowościach na naszej stronie. Autor rozumie i zgadza się, że jeżeli dostarczone przez niego materiały nie są przygotowane wg wymaganych wskazówek i zasad, Autor będzie proszony o ponowne wgranie plików elektronicznych zawierających materiały źródłowe (albo przez Autora, albo przez nasz zespół – o ile Autor wykupi odpowiednią usługę dodatkową), tak żeby były zgodne ze wskazówkami i zasadami opisanymi w Pomoc / Warunki dostarczania materiałów.


5a. Ceny Usług

Ceny Usług są wyrażone w walucie właściwej dla kraju Autora, czyli dla Polski w Złotówkach PLN z podaniem równowartości w Dolarach Australijskich (AUD), a dla Australii i innych krajów w Dolarach Australijskich (AUD) i zawierają podatek GST (Podatek od Towarów i Usług: Goods and Services Tax). 

5b. Pakiety wydawnicze

Po zarejestrowaniu na Stronie www.favoryta.com, wyborze jednego z Pakietów wydawniczych, oraz wniesieniu opłaty, Autor może korzystać z Usług wchodzących w skład w Pakietu wydawniczego, obejmujących: projekt graficzny okładki Książki (włącznie z prawem do 2 rund modyfikacji projektowych), projekt graficzny środka Książki (włącznie z prawem do 2 rund modyfikacji projektowych), produkcję ostatecznych plików do druku dla Książki drukowanej lub cyfrowe formatowanie dla Książki elektronicznej (E-book), oraz po ustaleniu ceny detalicznej Autor może wstawić swoją Książkę do sprzedaży w Księgarni internetowej Favoryta.

5c. Usługi dodatkowe 

Favoryta oferuje pewien zakres Usług dodatkowych, do których mogą mieć zastosowanie osobne warunki i zasady. W zakres tych Usług wchodzą m. in.: dodatkowe formaty Książki, dodatkowe modyfikacje projektowe, dodanie dodatkowych zdjęć / grafik do tekstu środka Książki, skład dodatkowych stron dla komiksu, pomoc doświadczonego pisarza przy pisaniu Książki, redakcja tekstu, tłumaczenie tekstu, korekta tekstu,, zamówienie nowych ilustracji, a także wykupienie plików żródłowych Książki (wraz z prawami majątkowymi).

5d. Zamawianie egzemplarzy Książek

Dystrybucja Książek drukowanych w Księgarni Favoryta, a także w innych kanałach dystrybucyjnych odbywa się beznakładowo. Każda Książka jest drukowana na życzenie, a koszt druku jest pokryty z opłaty wniesionej wcześniej przez nabywcę Książki. Autor może zamówić swoje własne egzemplarze Książki u nas, i jeśli to zrobi, Książki zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Autora. Autor może skorzystać z opcji zamówienia większej ilości swoich Książek, ponosząc koszty druku i dostawy Książek.


6a. Odrzucanie treści lub Usuwanie Książek

Favoryta zastrzega sobie pełne prawo, aby w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia odrzucić bądź usunąć treść lub Książkę, oraz aby odrzucić lub wycofać z dystrybucji Książkę z Księgarni internetowej Favoryta lub odmówić zgody na reprezentowanie Autora wobec innych wybranych dystrybutorów, z powodu niezgodności z wytycznymi dotyczącymi treści zawartymi w punkcie 9. Gwarancje i Roszczenia (oraz w Pomoc / Warunki dostarczania materiałów). W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Autor wypełni wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z niniejszej Umowy. Autor może zrezygnować z korzystania z Usług Favoryty oraz wycofać Książkę z dystrybucji w dowolnym momencie, jednak Favoryta rezerwuje sobie prawo, aby wycofać Książkę z dystrybucji w ciagu 90 dni od daty pisemnej rezygnacji Autora. W przypadku, w którym Favoryta będzie wymagać dodatkowych informacji dotyczących przekazanej treści / Książki, takich jak informacje potwierdzające, że Autor posiada wszystkie wymagane prawa zazwalające na dystrybucję treści / Książki, Autor zobowiązuje się, że wszystkie informacje oraz dokumenty, które dostarczy celem potwierdzenia będą aktualne, kompletne i prawdziwe. Autor upoważnia Favorytę, bezpośrednio lub pośrednio, do zasięgania informacji, o ile będzie to konieczne do zweryfikowania prawa Autora do dystrybucji treści/ Książki, oraz zgodności tych informacji i dokumentów, które Autor dostarczy Favorycie.

6b. Ustalanie ceny detalicznej 

Favoryta oferuje Usługę dystrybucji Książek Autora w internetowej Księgarni Favoryta, oraz Usługę obsługi dystrybucji Książek Autora przez inne, wybrane przez Autora kanały dystrybucji. Autor sam ustala cenę sprzedaży Książki. 

Ustalona przez Autora cena Książki musi być równa lub większa od kosztów produkcji Książki (dla Książki drukowanej), i większa od zera dla Książki elektronicznej (E-book). Dla celów tej umowy ustalenie ceny Książki oznacza wypełnienie przez Autora odpowiedniego pola w Koncie Autora, w dowolnej chwili i dowolną ilość razy. Favoryta zastrzega sobie prawo do aktualizowania zmienionej ceny w ciągu 30 dni od wprowadzenia ostatniej zmiany.

6c. Zaległa płatność i Refundacja

Favoryta rezerwuje sobie prawo wstrzymania wypłaty lub zajęcia części zysku ze sprzedaży Książki Autora w przypadku, gdy jakakolwiek opłata wniesiona przez Autora byłaby niemożliwa do zrealizowania z powodu nieprawidłowo działającej karty płatniczej lub braku środków na koncie bankowym Autora. W przypadku, w którym, okazałoby się, że postanowienia niniejszej Umowy zostały naruszone z winy Autora, co mogłoby pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe i/ lub prawne, Favoryta zastrzega sobie możliwość opóźnienia lub wstrzymania wypłaty zysku ze sprzedaży.

W przypadku, gdy Książka należąca do Autora zostanie zwrócona i zaistnieje podstawa do refundacji z winy Autora, możemy obciążyć konto 'Mój dochód' kosztami refundacji. Jeżeli w Saldo w części 'Mój dochód' nie będzie wystarczających środków, wówczas kwota ta zostanie pobrana z przyszłych dochodów Autora.


7a. Zysk ze sprzedaży Książek

Autor wniesie opłaty wymagane do korzystania z Usług wydawniczych. 

Za każdy E-book sprzedany przez Księgarnię Favoryta, Autor otrzyma całkowity dochód ze sprzedaży ustalony uprzednio przez Autora w ostatniej fazie realizacji projektu wydawniczego, bądź w zakładce dodatkowy format, jeżeli publikacja E-booka odbyła się w ramach realizacji dodatkowej Usługi.
Jeżeli Książka w chwili jej sprzedaży w formacie E-booka nie była zgłoszona do Programu marketingowego Favoryty, wowczas Autor ze swojego dochodu ze sprzedaży E-booka przekaże zewnętrznej firmie zabezpieczającej plik E-booka 8% swojego dochodu z transakcji sprzedaży.

Za każdy egzemplarz Książki drukowanej sprzedany przez Księgarnię Favoryta, Autor otrzyma całkowity dochód ze sprzedaży ustalony uprzednio przez Autora w ostatniej fazie realizacji projektu wydawniczego, bądź w zakładce dodatkowy format, jeżeli publikacja Książki drukowanej odbyła się w ramach realizacji dodatkowej Usługi.

Dochód ze sprzedaży jest wypłacany za pośrednictwem systemu PayPal po poprawnym wystawieniu 'Zlecenia wypłaty' przez Autora. Minimalną kwotą jaką Autor może wypłacić jest kwota 100 AUD lub jej równowartość. 
Wymagamy, aby e-mail będący identyfikatorem Autora w systemie Favoryta, był również adresem e-mail powiązanym w czasie realizowania przez nas wypłaty z kontem PayPal Autora.

Favoryta przekaże Autorowi pełny zysk ze sprzedaży każdej Książki drukowanej (Książka-druk) i elektronicznej (E-book) będacy kwotą dochodu Autora zdefiniowanego przez Autora w ostatniej fazie realizacji projektu wydawniczego, bądź w zakładce dodatkowy format, jeżeli publikacja odbyła się w ramach realizacji dodatkowej Usługi. 
Ustalona wcześniej przez Autora kwota dochodu, zostanie po sprzedaży Książki zaksięgowana w części Saldo sekcji 'Mój dochód' będącej częścią Konta Autora. Skumulowany w części Saldo zysk ze sprzedaży Książek, stanie się kwotą gotową do wypłacenia przez Autora (powyżej $100AUD lub równowrtości tej kwoty wg tabeli NBP), widoczną w części 'Do wypłaty', po zakończeniu 30-dniowego okresu, licząc od daty transakcji sprzedaży ostatniej Ksiązki Autora w Księgarni Favoryta. Zysk będzie zaprezentowany w walucie właściwej dla kraju Autora, czyli dla Polski w Złotówkach PLN z podaniem równowartości w Dolarach Australijskich (AUD), a dla Australii i innych krajów w Dolarach Australijskich (AUD). 

Gwarantujemy stuprocentowe bezpieczeństwo transakcji, albowiem są ona dokonywane bezpośrednio na stronie systemu PayPal. 

Wszystkie płatności, których dotyczy niniejsza Umowa są realizowane we właściwej walucie za pośrednictwem systemu PayPal. 
Wszystkie rozliczenia pomiędzy Autorem i Favorytą będą ostateczne i nienegocjowalne. 

7b. Program marketingowy

Autor wprowadzający swoją Książkę do dystrybucji w Księgarni Favoryta, ma możliwość wzięcia udziału w, i czerpania korzyści z Programu marketingowego Favoryty, którego częścią jest Program Partnerski realizowany przez nas przy współudziale naszych Partnerów. Sprzedając swoje Książki przez Księgarnię Favoryta, Autor może w dowolnym momencie przystąpić do Programu lub wyłączyć swój udział z Programu, wybierając odpowiednią opcję w ostatnim etapie zrealizowanego projektu wydawniczego: Księgarnia Favoryta.

Przez przystąpienie do Programu marketingowego Favoryty, Autor wyraża zgodę na to, żeby Książka będąca własnością Autora była promowana poprzez działania podejmowane przez nas na naszej Stronie www.favoryta.com oraz na stronach internetowych naszych Partnerów, i aby z każdego egzemplarza Książki sprzedanego w efekcie tych działań, właściciel strony internetowej, poprzez którą nastąpiła sprzedaż, otrzymywał wynagrodzenie w kwocie stałej będącej równowartością 1.50 AUD. 
Autor rozumie i zgadza się, że zgłoszenie Książki do Programu marketingowego Favoryty oznacza, że wyżej wymieniona kwota wynagrodzenia staje się dodatkowym komponentem ceny dealicznej Książki. Dla Książki biorącej udział w Programie marketingowym, informacje o szczegółach jej sprzedaży, a w tym o stronach internetowych biorących aktywny udział w działaniach promocyjnych, udostępniane będą 5-go dnia każdego miesiąca w Raporcie sprzedaży w Koncie Autora. Autor jest zobowiązany do przeglądania Raportów sprzedaży.

7c. Zabezpieczenie E-booka

Autorzy realizujący Projekt wydawniczy, którego rezultatem jest publikacja E-booka, zgadzają się, żeby w sytuacji gdy NIE uczestniczą oni w Programie marketingowym Favoryty, z każdej sprzedaży ich Książki była pobierana opłata za system zabezpieczenia plików E-booka przez firmę zewnetrzną (Pomoc / E-booki z Księgarni Favoryta), wysokości 8% ceny detalicznej E-booka.

7d. Podatki

Nasze ceny zawierają podatek GST (Podatek od Towarow i Usług: Goods and Services Tax).

Autor sam będzie ponosił pełną odpowiedzialność za swoje osobiste zobowiązania podatkowe wynikające z przyjęcia dochodu ze sprzedaży Książek na swoje konto w PayPal.
Nasze zobowiązania finansowe wobec Autora wynikające z Umowy i będące rezultatem transakcji sprzedaży Książki Autora, której cena zawierała Podatek od Towarów i Usług, są przedmiotem naszych rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie, dochód ze sprzedaży każdej Książki wypłacany Autorowi, jest pomniejszony o kwotę Podatku od Towarów i Usług wg stawki podatku GST obowiązującej w czasie sprzedaży Książki. Kwota ta jest pobierana przez nas na poczet naszych rozliczeń podatku GST.

7e. Opłaty operacyjne

W przypadku naliczenia przez PayPal lub przez operatora karty kredytowej opłaty operacyjnej, Autor ponosi koszt opłaty za transakcję.

7f. Usługi wydawnicze na specjalnych warunkach

Jeżeli Autor korzystając z Usług, publikuje Książkę na specjalnych warunkach, a w szczególności, gdy pełna opłata za Usługę związaną z właściwym Pakietem wydawniczym lub z Usługą dodatkową nie została przez Autora wniesiona, do takiej publikacji stosują się odrębne postanowienia mowiące, że tak długo, jak pełna kwota ze sprzedaży Książki równa cenie udostępnionego Pakietu wydawniczego lub innych Usług wydawniczych, nie wpłynie do systemu zasilając Konto Autora, Autor (i) nie może sam usunąć Książki z Księgarni Favoryta, ani nie może wycofać jej ze sprzedaży w innych kanałach dystrybucyjnych obsługiwanych na jego zlecenie przez nas, oraz (ii) zgadza się na uczestnictwo w Programie marketingowym Favoryty, a w szczególności w działaniach realizowanych przez nas wspólnie z naszymi Partnerami oraz w działaniach promocyjnych inicjowanych przez Favorytę. 

Jeżeli w tej sytuacji Autor będzie chciał usunąć swoją Książkę z Księgarni Favoryta, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymnia Książki w dystrybucji i do przedsięwzięcia niezbędnych kroków marketingowych wspomagających sprzedaż Książki, włączając Program marketingowy Favoryty oraz rabaty promocyjne, aż do czasu, gdy kwota należna za właściwy Pakiet wydawniczy lub inną Usługę, nie zostanie w pełni pokryta ze sprzedaży Książki Autora. Po wycofaniu przez nas środków określonych w Aneksie do Umowy, zgodnie z wolą Autora, Książka może zostać usunięta przez nas ze sprzedaży.

W przypadku kiedy mają zastosowanie specjalne warunki Umowy (Aneks do Umowy z Autorem), Autor zgadza się uwzględniać nasze graficzne koncepcje i sugestie obejmujące: decyzje typograficzne, koncepcję atystyczną, oraz styl, technikę wykonania i wymowę grafiki okładki lub ilustracji, a my, w związku z ponoszonym przez nas ryzykiem finansowym, rezerwujemy sobie prawo do ewentualnego wprowadzania zmian korektorskich i redakcyjnych (realizowanych na nasz koszt w ramach projektu wydawniczego), o ile uznamy, że mogą one zwiększyć szanse sprzedaży Książki.


8a. Treść Książki

Zgodnie z treścią poniższego paragrafu, Autor użycza Favorycie prawo do nieograniczonego dysponowania publikacją Autora w procesie dystrybucji przez Księgarnię internetową Favoryta, oraz przez inne wybrane przez Autora kanały dystrybucyjne. 
Dysponowanie to w szczególności obejmuje ekspozycję zatwierdzonej przez Autora okładki Książki, udostępnianie treści Książki do recenzji, produkcję oraz publikację materiałów promocyjnych dotyczacych Książki, przeformatowania, reprodukcję, druk, dodruk, przesyłkę pocztową oraz dostarczenie metodą elektroniczną.

Autor udziela nam w szerokim zakresie zezwolenia na włączanie w ekspozycję na naszej Stronie materiałów związanych z treścią jego Książki, i dlatego Autor użycza nam nieodpłatnego i nieograniczonego prawa do korzystania z materiałów związanych z treścią Książki dostępnych na naszej Stronie.

Autor udziela nam w szerokim zakresie zezwolenia na udostępnianie naszym Partnerom, jego Książki w formacie elektronicznym (E-book).
Autor zgadza się na publikację na stronie Partnera recenzji, przedniej części okładki, oraz fragmentów Książki, a także innych materiałów o Książce dostarczonych przez Autora do Favoryty.

8b. Własność

Zgodnie z niniejszą Umową, Autor zachowuje wszystkie prawa do Książki, włączając prawa patentowe, autorskie, prawo do znaku graficznego dostarczonego przez Autora, i inne prawa własności intelektualnej, które mają zastosowanie do treści / Książki. 

Jako część Umowy między nami, my zachowujemy prawo do projektu graficznego, makiety graficznej, i innych materiałow stworzonych przez nas, zdobytych lub pozyskanych przez nas w ramach wykonywanych Usług, włączając elektroniczne pliki żródłowe i zarchiwizowane ostateczne pliki okładki i środka Książki, oraz wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej.

8c. Okładka Książki

Możemy wyrazić zgodę na przekazanie Autorowi pliku zawierającego grafikę Okładki Książki (Okładka Książki) będącej przednią częścią okładki. W takim przypadku, przekazujemy Autorowi nieodpłatnie i bezterminowo prawo do dysponowania dziełem, jakim jest przednia część Okładki Książki, zastrzegając, że Autor będzie dysponował takim plikiem zgodnie z prawem.


Autor zapewnia, że: i) jest uprawniony do tego, aby być stroną Umowy i wypelniać swoje zobowiązania przewidziane Umową, ii) będzie działał zgodnie z przepisami prawa RP, iii) przed dostarczeniem treści / Książki Favorycie posiadał lub nabył prawa, uprawnienia i zgody na dysponowanie treścią / Książką zgodnie z Umową, iv) przenosi na Favorytę prawo do dysponowania treścią / Książką w zakresie dystrybucji publikacji, v) treść / Książka nie jest materiałem zniesławiającym, oszczerczym, sprośnym, ani w żadnym wypadku nielegalnym, nie narusza praw do prywatności osób trzecich, nie narusza praw własności intelektualnej żadnej osoby ani instytucji oraz, że jakikolwiek przepis, formuła lub instrukcja zawarta w niej jest właściwa, zgodna z przeznaczeniem i nie tworzy zagrożenia dla potencjalnego użytkownika. Ponadto, Autor oświadcza, że treść książki będzie zgodna ze wskazaniami zawartymi w części Pomoc / Warunki dostarczania materiałów.


10a. Obowiązki

Autor zobowiązuje się chronić nas i naszych podwykonawców przed jakimikolwiek szkodami wynikającymi z naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Autora warunków niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczących naruszenia praw autorskich, oraz naruszenia prawa do prywatności.

10b. Prawo autorskie

Autor zrobi wszystko, aby świadomie nie naruszyć prawa autorskiego. W przypadku utraty przez Autora jakichkolwiek praw lub innych licencji, zgód lub zezwoleń odnoszących się do konkretnej treści / Książki, które są niezbędne do utrzymania prawa Autora do publikacji, lub w przypadku gdy Autor otrzyma zawiadomienie o roszczeniu stron trzecich mających prawo do treści / Książki, które można zasadnie uznać, Autor zobowiązuje się natychmiast wycofać taką treść / Książkę z naszych Usług. Jeżeli pomimo starań w celu utrzymania praw Autor je utraci, a to w konsekwencji spowoduje refundację naszym klientom, Autor zobowiązuje się do wypłacenia nam pełnego odszkodowania.

10c. Naruszenie prawa autorskiego

Autor zgadza się ponosić pełne konsekwencje prawne wynikające z naruszenia praw autorskich.


Autor nie będzie wnosił roszczeń, a Favoryta ani jej podwykonawcy nie gwarantują bezpośrednio lub pośrednio, że Usługi świadczone przez naszą Stronę będą odpowiadały wymaganiom Autora, zawsze będą dostępne, osiągalne, działające w sposób ciągły i bezbłędny. Favoryta oraz jej podwykonawcy nie będą prawnie odpowiedzialni wobec Autora ani strony trzeciej, za jakiekolwiek szkody włączając bez ograniczeń bezpośrednie, pośrednie, lub przypadkowe szkody powstałe w następstwie tej Umowy, oraz że nie będą zobowiązani do naprawy szkód powstałych w wyniku niedostępności Usług, zakupu lub pozyskania towarów lub Usług, szkód powstałych w wyniku otrzymanych wiadomości, lub transakcji zawartych w rezultacie oferty usługowej Favoryty. Niezależnie od wszystkich przypadków ujętych w Umowie, Favoryta ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z zagubienia lub uszkodzenia przez Favoryte źrodłowych plików Autora, i gwarantuje Autorowi odszkodowanie nie wyższe niż 150 PLN, lub pokrycie kosztów ponownego przesłania plików do podwykonawcy.


Umowa jest ważna aż do rozwiązania Umowy. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdej chwili, przy czym: i) Autor wyśle pisemny wniosek pocztą elektroniczną na adres Favoryta z adresu e-mailowego powiązanego z Kontem Autora, ii) a Favoryta wyśle pocztą elektroniczną pisemny wniosek na adres e-mailowy powiązany z Kontem Autora. Rozwiązanie Umowy przez Favorytę będzie mogło mieć skutek natychmiastowy. Po rozwiązaniu Umowy Favoryta może skorzystac z prawa do dokończenia realizacji Usług będących w trakcie realizacji na mocy Aneksu do Umowy, a Autor będzie zobowiązany do uregulowania zaległych płatności.


Hasło do Konta Autora może być użyte tylko w celach związanych z przeznaczeniem konta, a w szczególności w celu korzystania z Usług Strony www.favoryta.com, zarządzania procesem publikacji i dystrybucji Książek, pobierania raportów ze sprzedaży Książek, i komunikacji ze Stroną www.favoryta.com. Autor nie będzie ujawniał hasła do Konta Autora stronom trzecim i pozostanie całkowicie odpowiedzialny za wszelkie operacje oraz kroki podejmowane na Stronie po użyciu hasła Autora. W przypadku, gdyby hasło przestało być chronioną własnością Autora, Autor w dowolnym momencie może zmienić hasło dowolną ilość razy.


Favoryta może kontaktować się z Autorem w związku z Usługami drogą elektroniczną i poprzez inne środki. Autor zezwala na tę komunikację. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych Autora stronom trzecim zgodnie z Klauzulą prywatności, chyba że Autor nie wyrazi lub cofnie swoją zgodę. Klauzula prywatności.


Na mocy Umowy Autor i Favoryta pozostają niezależnymi kontrahentami, nie tworzą partnerstwa, joint venture, agencji, franchisingu, przedstawicielstwa handlowego, lub stosunku pracy między stronami. Autor nie ma prawa do przedstawiania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert, lub wydawania oświadczeń w imieniu Favoryty.


Favoryta nie przyznaje uprawnień licencyjnych, praw autorskich ani pokrewnych, a w tym prawa własności intelektualnej, do rozwiązań technologicznych będących naszą własnością lub użytkowanych przez nas na Stronie www.favoryta.com, włączając znaki towarowe i nazwy handlowe. Ponadto, Autor nie może bez naszej pisemnej zgody, w żaden sposób używać nazwy Favoryta w komunikatach i opiniach publikowanych za pośrednictwem mediów, z wyjątkiem okoliczności upublicznienia przez Autora recenzji jego Książki lub informacji propagującej ofertę Księgarni Favoryta.


Wszelkie spory w jakikolwiek sposób dotyczące korzystania z Usług lub niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Favoryta.


Zastrzegamy sobie prawo do wynajmowania przez nas osób trzecich działających w naszym imieniu w celach realizacji naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, przy czym Favoryta pozostaje ostatecznie odpowiadzialna za zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Autor nie może przenosić żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Favoryta Books, 2014-09-06 03:19:43
Copyright © Favoryta
Wszystkie prawa zastrzeżone