Favoryta.com wykorzystuje pliki Cookie, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z zasobów naszego serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookie. Pliki Cookie można wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o plikach Cookie znajdują się w Klauzuli prywatności.
Zaakceptuj, aby więcej nie dostawać tej wiadomości.
Favoryta.com

Favoryta (www.favoryta.com) oferuje Użytkownikowi (Użytkownik) możliwość korzystania ze strony na opisanych poniżej warunkach warunkach Regulaminu Favoryta.com. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Regulaminu Favoryta.com, prosimy nie kontynuować zakupów w Księgarni Favoryta.

UWAGA: Favorytę, podobnie jak inne firmy zarejestrowane w Australii, obowiązuje przestrzeganie przepisów zawartych w Australijskiej Ustawie o Transakcjach Elektronicznych (Commonwealth Electronic Transaction Act, 1992), przepisów zawartych w Australijskiej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Privacy Act, 1988), oraz Australijskiej Ustawie o Prawach Konsumenta (Fair Trade Act). 

Użytkownik korzystający z Księgarni na stronie Favoryta, automatycznie akceptuje nieniejsze warunki. Ponadto korzystanie z wszelkich obecnych lub przyszłych usług Favoryty, będzie również przedmiotem wytycznych i warunków mających zastosowanie do takich usług i będzie szczegółowo ujęte w Umowie z Autorem.


Nazwa Favoryta jest znakiem towarowym. Logo Favoryta i inne loga widoczne na stronie www.favoryta.com są znakami towarowymi. Wszystkie elementy naszej grafiki, nazwy naszych udogodnień i nazwy usług są znakami towarowymi lub elementami identyfikacji wizualnej marki. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane bez naszej pisemnej zgody, nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest nasza lub bezpośrednio związana z nami, ani w sposób, który może spowodować dezorientację klientów, lub w jakikolwiek sposób, który uwłacza lub kompromituje nas. 

Wszystkie treści zawarte na stronie Favoryta.com, takie jak model biznesowy, tekst, logo, grafika, obrazy, oraz oprogramowanie, jest naszą własnością lub własnością partnerów i podwykonawców, i są chronione międzynarodowym prawem autorskim.


Dajemy Użytkownikowi prawo do ograniczonego dostępu do treści, udogodnień i usług dostępnych na stronie www.favoryta.com w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z naszych usług. Prawo to nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania strony lub jej zawartości, pobierania lub kopiowania informacji zawartych na stronie na rzecz innego podmiotu gospodarczego, wykorzystywania wykazów usług, opisów usług, zestawień cen i danych handlowych, oraz wszystkich treści oferty Favoryta. Strona lub jej części nie może być powielana, kopiowana, lub w inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych bez naszej pisemnej zgody. Użytkownik, bez naszej pisemnej zgody, nie może wykorzystywać naszej nazwy w materiałach prasowych, publikacjach, ani oświadczeniach publicznych Użytkownika. Wszelkie nieautoryzowane użycie naszej nazwy będzie powodem do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z udogodnień na stronie www.favoryta.com. Użytkownik ma ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hyperlinków do strony głównej www.favoryta.com, tak długo, jak te linki nie są użyte w celu pokazania nas w sposób fałszywy, mylący, lub w inny sposób obraźliwy. W ramach hyperlinku Użytkownik nie może używać logo Favoryta lub innych elementów identyfikacji wizualnej, ani elementów grafiki strony bez naszej pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się, że nadużycie lub złamanie powyższych praw i zakazów jest zagrożone sankcją kary i może prowadzić do postępowania sądowego oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.


Konto Użytkownika można otworzyć w celu zakupu książek w Księgarni Favoryta, lub w celu realizacji samopublikacji lub/ i dystrybucji książek (Konto Autora). Warunkiem otworzenia Konta Autora jest skorzystanie z Kreatora darmowego e-booka lub rozpoczęcie procesu publikacji (wykupienie Pakietu wydawniczego w Publikuj). Do korzystania z Konta Autora w celu samopublikacji konieczne będzie zawarcie odrębnej Umowy (Umowa z Autorem).
Konto Użytkownika jest przyznawane bezpłatnie i bezterminowo. 
Korzystanie z Konta Użytkownika w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem spowoduje zamknięcie Konta i może prowadzić do konsekwencji prawnych. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy haseł dostępu do Konta i zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach Konta Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, usunięcia lub edycji zawartości Konta lub anulowania zamówienia według naszego uznania. 
Ceny usług są wyrażone w PLN z podaniem równowartości (według tabel NBP) w AUD (ceny zawierają już właściwy podatek od towarów i usług: GST). W przypadku, w którym Użytkownik podejrzewa, że jego praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o postąpienie zgodnie z procedurą dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, opisaną w części Pomoc / Prawa Autorskie.


Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą bez zgody rodziców lub opiekunów rejestrować sie do Konta Autora, a zatem nie mogą też samodzielnie publikować w części Publikuj, ani też robić zakupów w Księgarni internetowej Favoryta. 


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do treści na naszej stronie, włączając warunki, zasady i wytyczne, w każdym chwili i dowolną ilość razy. Jeśli którykolwiek z opisanych na stronie warunków jest nieważny, nie będzie miał on wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.


Prosimy zapoznać się z tekstem klauzula Prywatności. 


Książki sprzedawane w Księgarni Favoryta są publikowane przez Autorów publikujących we własnym zakresie z pomocą Favoryta.com. Favoryta nie jest zobowiązana do sprawdzania lub oceny treści, i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z książek sprzedawanych przez osoby prywatne lub firmy w Księgarni Favoryta.

Księgarnia internetowa Favoryta prowadzi sprzedaż książek ze strony internetowej www.favoryta.com. Zamówienia można składać całodobowo. W ofercie Księgarni dostępne są dwa formaty książek: drukowane, i elektroniczne. Książki drukowane zamawia się wybierając książkę i wypelniając formularz dostawy, a książki elektroniczne pobiera się ze strony internetowej z zakładki ‚Moje zakupy w Księgarni‘. W przypadku książek drukowanych realizacja zamówienia odbywa się w czasie jak najszybszym od momentu złożenia zamówienia przez Użytkownika i pobrania opłaty przez system Favoryta, a w przypadku książek elektronicznych Użytkownik pobiera plik elektroniczny z linku, który udostępniany jest natychmiast po pobraniu opłaty przez system Favoryta. Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji w Księgarni. 
Favoryta zastrzega sobie prawo do zmiany cen, oraz zmiany oferty. 
W przypadku książek drukownych cena nie obejmuje opłaty za dostarczenie. Informacja o kosztach dostarczenia bedzie podana po wypełnieniu formularza dostawy, wyborze sposobu dostawy i formy płatności, i będzie doliczana do wartości zakupionej książki.


Ceny, które w Favoryta są ustalone w Dolarach Australijskich (AUD) po przeliczeniu wg kursu bieżącego NBP są wyrażane i fakturowane w PLN i zawierają podatek GST (Goods and Services Tax). 
W przypadku naliczenia przez PayPal opłaty operacyjnej za transakcję, Kupujący ponosi koszt tej opłaty.

Gwarantujemy stuprocentowe bezpieczeństwo transakcji, albowiem jest ona dokonywana bezpośrednio na stronie systemu PayPal. Dla Użytkowników nieposiadających konta w tym systemie, PayPal oferuje możliwość natychmiastowego skorzystania z karty płatniczej (bez wcześniejszej rejestracji w systemie). 
Po wciśnięciu przez Użytkownika przycisku PayPal na stronie Płatność, nastąpi przekierowanie na stronę PayPal z koniecznością autoryzacji płatności w tym systemie z podziałem na posiadaczy konta w Paypal i osoby, które nie posiadają własnego konta PayPal i chcą zrealizować płatność korzystając z karty płatniczej.

Podstawą dla przeprowadzenia transakcji zakupu w Księgarni Favoryta jest zgoda Kupującego na dokonanie transakcji poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Portalu internetowego Favoryta.com wyrażona przez wciśnięcie przycisku ‚Akceptuję‘ na stronie Płatność. Kupujący powinien zapoznać się z treścią regulaminu zanim dokona transakcji zakupu i zostanie z nami związany umową umową handlową. Powiązanie umową handlową oznacza, że Favoryta jest prawnie zobowiązana do dostawy zamówionego towaru, a Kupujący jest prawnie zobowiązany do wniesienia opłaty za zamówiony towar. 

W przypadku gdy Kupujący zapłaci korzystając z czeku elektronicznego systemu PayPal (PayPal e-Checks), Favoryta zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zlecenia do momentu realizacji czeku elektronicznego w systemie PayPal (zwykle trwa to 3 - 5 dni).

Przypominamy, że środki na nasze konto zostaną przelane dopiero gdy PayPal zrealizuje czek elektroniczny Kupującego. PayPal w pierwszej kolejności wykorzysta do transakcji środki dostępne na koncie PayPal Kupującego. Jeżeli Kupujący ma zerowy stan konta PayPal albo niewystarczające środki na tym koncie, brakująca kwota zostanie pobrana przez PayPal z zewnętrznego konta powiązanego z kontem PayPal Kupującego. Zwracamy również uwagę, że jeżeli Kupujący będzie miał niewystarczające środki na swoim zewnętrznym koncie lub karcie płatniczej powiązanej z kontem PayPal, Kupujący może zostać ociążony przez bank lub operatora karty dodatkową opłatą.

Rekomendujemy, aby po dokonaniu płatności, Kupujący zalogował się do swojego konta PayPal i aby zapoznał się z widoczną w tym koncie informacją dotyczącą jego transakcji. Zwracamy uwagę, że informacja o transakcji może się pokazać w koncie Kupującego na stronie PayPal z pewnym opóźnieniem.


Wszystkie książki dostępne w Księgarni Favoryta są wykonane zgodnie z opisem, a wszystkie egzemplarze książek wyprodukowanych w rezultacie realizacji usług są zgodne z opisem usługi. Oznacza to, że ryzyko straty i obowiązek dostarczenia przedmiotu zgodnego z opisem przechodzi na podwykonawcę świadczącego usługę dostawy. Favoryta dokłada starań, aby opis i prezentacja dostępnych w Księgarni towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.


Książka drukowana (POD): Warunkiem dla rozpoznania reklamacji jest odesłanie towaru na adres Favoryta, dostępny na stronie www.favoryta.com lub na fakturze zakupu, z dopiskiem REKLAMACJA, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.
Do uznania reklamacji konieczne jest dołączenie opisu przyczyny zwrotu, przy czym przyczyna zwrotu nie może być inna, niż usterka techniczna lub niezgodność z opisem.
 
Koszt wysyłki pokrywa Użytkownik. Favoryta rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji, Favoryta naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe, zwróci należność za towar podlegający reklamacji na konto PayPal wskazane przez Użytkownika.

Favoryta zastrzega sobie prawo do nie uznania żądania zwrotu.

E-booki: nie wymieniamy ani nie zwracamy opłaty za zakupione e-booki.


Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa australijskiego, a zwłaszcza przepisy Australijskiej Ustawy o Prawach Konsumenta (Fair Trade Act)

Favoryta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej www.favoryta.com (w sekcji Nowości).


Favoryta.com, 51-57 Sunbury St. Buccan, 4207 Qld, Australia.

Favoryta jest firmą zarejestrowaną w Australii pod numerem ABN (Australian Business Number): 67907615078. 
Favoryta Office, 2014-12-09 04:10:19
Copyright © Favoryta
Wszystkie prawa zastrzeżone